Historie

Pragensis byla založena jako první česko-rakousko-německý spolek. Na rozdíl od dřívějších pražských spolků sdružuje jak studenty, tak i studentky. Slavnostní akt založení se odehrál na palubě lodi Vltava 17.6.2000 pod čestnou záštitou našeho člena, arcibiskupa Karla Otčenáška. Zakládající aktivní vzešli z Rakouského gymnázia v Praze, kde se jim pod vedením pozdějšího filistrseniora prof. Johanna Würfla podařilo získat podporu mnoha členů spolků ÖCV a CV žijících v Praze.

Na začátku akademického roku 2000/2001 představil katolický studentský spolek (Katholische Studentenverbindung) KStV Pragensis svůj první semestrprogram.

Po tříletém úsilí vstoupil spolek 22.2.2004 do evropského kartelu EKV, jako člen Kurie volných spolků.

Dne 24.10.2009 byla podepsána dohoda o přátelství a vzájemné pomoci s rakouským kartelem ÖCV.

Spolkový erb (Wappen)

wappen
Spolkový erb (Wappen) se skládá heraldicky ze čtyř částí:
• erbovní znak Prahy
• patron spolku sv. Jan Nepomucký
• křesťanský kříž a evropské hvězdy
• český lev

Střed erbu ukazuje barvy spolku a spolkový cirkl (zirkel). Nad erbem se nachází zvon se středověkým K, které najdeme rovněž na zakládací listině Karlovy univerzity.

Náš Wappen odráží čtyři základní principy Pragensis. Svatý Jan Nepomucký v modrém poli a kříž stojí za naše vyznání víry (Princip Religio). Cirkl a spolkové barvy uprostřed představují naše přátelství (Princip Amicitia). Pražský erb a český lev symbolizují naši oddanost Praze a české vlasti, stejně tak jako evropské hvězdy sounáležitost s Evropou (Princip Patria). Symbol Karlovy univerzity a osoba našeho patrona nám připomínají naše studium (Princip Scientia).

Naše motto zní: „Esse potius quam haberi“. Řekl to Tycho Brahe a znamená to: „Víc být než zářit“

Cirkl (Zirkel)

zirkel

Cirkl je ústředním symbolem spolku. Vyjadřuje přátelství mezi všemi členy. Tvoří ho gravura prvních dvou písmen spolku – Pr – na podkladu v barvách spolku. Vykřičník v cirklu značí, že jde o aktivní spolek (má aktivní studující členy, ne jen stařešiny). V cirklu jde najít písmena „v.c.f“, která znamenají „vivat, crescat, floreat“ – žít, růst a vzkvétat.

Barvy

Barvy Pragensis jsou bílá, červená a žlutá. Nosí se na buršenbandu a odpovídají barvám Prahy 5 – Smíchova, kde se
nacházelo Rakouské gymnázium, ze kterého spolek vzešel.

Barvy fuxů jsou červená a žlutá. Jsou to barvy hlavního města Prahy, pouze v opačném pořadí.

Oba bandy mají zlaté lemování.